Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Přihlášením se na webový portál www.mom4moms.cz potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto obchodních podmínek, souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat.

1.2 Následující podmínky jsou závazné pro poskytovatele i pro uživatele navzájem.

1.3 Provozovatel má právo bez předchozího oznámení změnit či upravit obchodní podmínky.

1.4 Webový portál www.mom4moms.cz umožňuje registrovaným uživatelům nakupovat a prodávat zboží, nabízet a směňovat služby, diskutovat, vzájemně komunikovat a sdílet obsah.

2. Definice pojmů

2.1 Provozovatelem je společnost:

Twigsee, s.r.o.
se sídlem: U Vlachovky 1204/5, Praha 8 – Libeň 182 00 , Česká republika
IČO: 05694655
Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 269109

2.2 Webovými stránkami se rozumí webový portál www.mom4moms.cz.

2.3 Uživatel je fyzická osoba, která je registrovaná na webovém portálu www.mom4moms.cz a má zde svůj profil.

2.4 Profil obsahuje soubor informací o uživateli.

2.5 Službami, které poskytuje provozovatel, se myslí poskytnutí možnosti vytvořit si profil na webovém portálu, na kterých lze poté využívat výhod členství, viz. bod 4.3.

2.6 Zbožím se chápou předměty umisťované k prodeji a ke koupi na webovém portálu.

2.7 Službami, které nabízejí uživatelé, se myslí různé druhy aktivit, které si uživatelé mezi sebou vzájemně nabízejí.

3. Registrace a uživatelský účet

3.1 Registrovaný uživatel má právo využívat služeb zdarma.

3.2 Registrace a vytvoření uživatelského účtu proběhne na základě vyplnění povinných, popř. nepovinných polí v online registračním formuláři na webovém portálu.

3.3 Registrovaným členem se uživatel stává po dokončení registrace.

3.4 Existují dva typy uživatelů:

a) neregistrovaný – označuje uživatele, který ještě neučinil registraci
b) aktivní registrovaný – jedná se o registrovaného uživatele

3.5 Uživatel je povinen provést aktualizaci informací na svém profilu, pokud dojde k jejich změně.

3.6 Provozovatel nezaručuje pravdivost, správnost ani aktuálnost údajů uvedených v profilu, nabídkách ani v příspěvcích uživatelů.

3.7 Provozovatel není odpovědný za škodu, která by mohla vzniknout z důvodu nepravdivých či neaktuálních údajů uvedených na profilu uživatele, v inzerátech, fóru či jinde na webovém portálu.

3.8 Doporučená cena v kategorii Uvařím - jídlo a příkrmy slouží jako odhadovaná hodnota nabízeného produktu. Způsob, jakým se registrovaní uživatelé domluví na kompenzaci této (či jiné) hodnoty je plně v jejich kompetenci a Mom4moms o tomto nemá žádnou zpětnou vazbu ani si nestrhává provize. Kompenzace může být, dle dohody obou uživatelů, formou finanční, protiplnění, výměny za jiné zboží či službu v podobné hodnotě či úplně jiné. Mom4moms zároveň nenese zodpovědnost za kvalitu produktu či formu předání produktu ani za poskytnutou kompenzaci.

3.9 Účet může být deaktivován z následujících důvodů:

a) porušení pravidel či obchodních podmínek. V tomto případě se uživatelův účet stane neaktivním a uživatel může využívat rozsah služeb jako neregistrovaný uživatel.

3.10 Údaje neaktivního uživatelského účtu (např. fotografie, zprávy, nabídky, záložky, osobní nastavení) jsou zálohovány po dobu 2 let.

3.11 Uživatel si musí být vědom toho, že jeho účet může být výjimečně dočasně nedostupný, a to především v souvislosti s údržbou webového portálu provozovatelem.

3.12 Provozovatel může zrušit či zablokovat uživatelský účet v případě, že uživatel poruší pravidla podle oddílu 6 těchto Podmínek.

3.13 Uživatel má právo požádat o smazání účtu na webovém portálu zasláním příslušné žádosti na helpdesk společnosti (helpdesk@mom4moms.cz). Provozovatel má v takovém případě povinnost žádost kladně vyřídit a účet smazat do 7 dnů od doručení žádosti.

3.14 Pokud uživatel zažádá o smazání účtu budou účet a veškerá data nenávratně smazána.

4. Členství

4.1 Členem se uživatel stává po registraci.

4.2 Po registraci má uživatel přístup ke všem službám zdarma: inzerování a směna zboží a služeb, využívání nabídek služeb a prodeje zboží ostatních uživatelů, sdílení fotek a informací, přístup do diskuzního fóra a ke článkům, získávání informací o pracovních nabídkách, uveřejňování vlastních organizovaných akcí, případně účast na akcích vypsaných jinými uživateli apod.

5. Věrnostní program

5.1. Portál Mom4moms – maminky pomáhají maminkám, vznikl, aby rodičům zprostředkoval užitečné informace, věci pro děti nebo přivýdělek. Je to váš portál a je na vás, jak jej využijete. Svou aktivitou pomůžete ostatním!

5.2. Jako poděkování můžete sbírat body a ty později vyměnit za krásné dárky. Nabídku věrnostního programu budeme průběžně rozšiřovat.

5.3. Počty bodů:

  • 20 bodů - Za přivedení kamarádky
  • 15 bodů - Za příspěvek ve fóru, který získá více než 30 osznačení "Tato odpověď mi pomohla"
  • 05 bodů - Za zveřejnění inzerátu v sekcích Pohlídám, Úvařím, Prodám a Podnikneme
  • 05 bodů - Za účast v soutěži
  • 03 body - Za příspěvek ve fóru
  • 02 body - Za příspěvek na svém MAMAboard
  • 02 body - Za hodnocení uživatele

6. Provizní systém

6.1 Provizní systém "Pozvi kamarádku" je systém, ve kterém může registrovaný člen pozvat své přátele formou pozvánky zaslanou na e-mailovou adresu. Pokud pozvánku přijme, registruje se na základě rozeslaných pozvánek alespoň 5 uživatelů, člen, který pozvánky rozeslal, má nárok na odměnu.

6.2 Pokud bude stejná osoba (e-mail) pozvána vícekrát, do programu „Pozvi kamarádku“ bude zařazena ta pozvánka, která byla doručena jako první v pořadí.

6.3 Do programu je započítána osoba ve chvíli, kdy provede registraci a aktivuje si profil.

6.4 Do programu není započítána osoba, která byla pozvána, ale již předtím si na www.mom4moms.cz vytvořila profil, nebo byla jakkoliv aktivní.

6.5. Akce není časově omezena.

6.6 Odměnou se myslí balíček produktů v hodnotě 400 Kč.

6.7 M4M si vyhrazuje právo akci ukončit bez udání důvodu.

7. Princip fungování webového portálu

7.1 Provozovatel nabízí uživatelům prostor na webovém portálu, v němž lze inzerovat a směňovat, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, své zboží a služby, komunikovat, účastnit se diskuzí, publikovat fotografie, číst články, apod.

7.2 Zboží a služby nabízené uživateli jsou pouze v jejich kompetenci, stejně jako platební podmínky smluv uzavřených mezi uživateli. Provozovatel nezodpovídá za platby uskutečněné mezi uživateli ani je nezprostředkovává. Není odpovědný za průběh a výsledek transakce ani za kvalitu služeb a zboží.

7.3 Provozovatel není odpovědný za kvalitu či dostupnost zboží a služeb nabízených uživateli.

7.4 Zboží a služba inzerovaná na uživatelském profilu není nabídkou k uzavření smlouvy.

7.5. Provozovatel není zprostředkovatelem při uzavření smlouvy. Nenáleží mu odměna z uzavřených smluv o prodeji zboží či služeb mezi uživateli.

7.6 K uzavírání smluv ohledně koupě či směny zboží a služeb dochází výhradně mezi dvěma fyzickými osobami, přičemž ani jedna z nich nesmí jednat ve prospěch své podnikatelské činnosti.

7.7 Pro řešení reklamací dle Občanského zákoníku se obraťte na e-mail helpdesk@mom4moms.cz.

8. Práva a povinnosti uživatelů

8.1 Uživatel se zavazuje k tomu, že jeho jednání bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky a v souladu s těmito podmínkami.

8.2 Uživatel je povinen uvádět pravdivé informace o sobě, zboží a službách, které nabízí. Za jejich nesprávnost a za případnou škodu tímto způsobenou nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

8.3 Uživatel se zavazuje nevyužívat webový portál ke komerčním účelům svým ani třetích stran.

8.4 Webový portál slouží především k inzerci vlastního použitého, případně i nového zboží a výrobků vlastní výroby uživatelů, nikoli však k předprodeji zboží 3.stran. Pokud Provozovatel portálu zjistí, že některý z uživatelů využívá Portál primárně za účel komerčního prodeje služeb či zboží 3.strany, může takovéto nabídky překvalifikovat na "komerční nabídky", které podléhají poplatkům z ceníku inzerce Provozovatele.

8.5 Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoli obsah, nabídku, komentář i celý profil smazat či zablokovat v případě, že by uživatel porušoval ustanovení předchozího bodu.

8.6 Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude na webovém portálu:

a) užívat vulgárních, urážlivých ani jinak nevhodných výrazů
b) uveřejňovat pornografický materiál, příspěvky podporující rasismus, diskriminaci, násilí a potlačující základní lidská práva a svobody
c) napadat, obtěžovat a jinak poškozovat ostatní uživatele či administrátory stránek
d) uveřejňovat důvěrné informace o třetích osobách bez jejich svolení
e) šířit příspěvky obsahující spam, hoaxy, viry a jiná nevyžádaná a podvodná sdělení
f) vyvíjet činnost směřující k omezení či ztrátě funkčnosti webového portálu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Uživatel dává provozovateli souhlas ke zpracování a uchovávání svých osobních údajů.

9.2 Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách.

9.3 Provozovatel je registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů a prohlašuje, že veškeré údaje o uživatelích, které mu byly poskytnuty při registraci (povinné i nepovinné položky) jsou považovány za důvěrné a nebudou provozovatelem poskytovány třetím stranám ke komerčním účelům.

9.4 Údaje o uživatelích jsou uloženy na bezpečném serveru. Jsou vyžadovány pouze za účelem umožnění směny zboží či služeb. Uživatel si sám stanoví, v jakém rozsahu informace zveřejní.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Uživatel vyjadřuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na svoji elektronickou adresu.

10.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač.

11. Soutěže

11.1. Provozovatel může vyhlašovat časově omezené soutěže a akce, při kterých Uživatel získá věcné ceny, poukázky, další výhody či bonusy.

11.2. Výhercem soutěže se stane Uživatel, který splnil podmínky uvedené u konkrétní soutěže.

11.3. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České Republiky a to na adresu uvedenou Uživatelem.

11.4. V některých případech bude cena zasílána přímo ze strany partnera provozovatele či dodavatele ceny. V těchto případech bude dodací adresa předána této třetí straně, s čímž výherce souhlasí.

11.5. Provozovatel může pravidla jednotlivých soutěží měnit či soutěž zcela zrušit. Výhry nejsou právně vymahatelné.

11.6. Celé znění soutěžních podmínek naleznete v sekci Soutěžní podmínky v patičce webu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Otázky neuvedené v těchto podmínkách se řídí platným právním řádem a občanským zákoníkem České republiky.

12.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2017.

 

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook