Soutěžní pravidla

Úplné znění pravidel soutěží na webu Mom4moms

pravidla pro Českou republiku ze dne 1. října 2017

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel soutěží pořádaných na webových stránkách www.mom4moms.cz (dále jen „akce“) pro Českou republiku.

 1. POŘADATEL AKCE
  • Pořadatelem akce je společnost Twigsee, s.r.o., IČO: 05694655, se sídlem U Vlachovky 1204/5, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 269109, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

 2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
  • Akce se konají v různé době na území České republiky, tj. dle informací upřesněných na stránce akce na webových stránkách www.mom4moms.cz.

 3. ÚČASTNÍCI AKCE
  • Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která bude zaregistrovaná na webových stránkách www.mom4moms.cz, bude fanouškem webové stránky na Facebooku a správně zodpoví soutěžní otázky jednotlivé soutěžní akce.
  • Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce. Účast v akci je dobrovolná.

 4. JAK ZÍSKAT CENU
  • Základní podmínkou účasti na akci a získání ceny je splnění registrace na webových stránkách www.mom4moms.cz, statut fanouška webu na Facebooku a správné zodpovězení všech soutěžních otázek akce, které se chce soutěžící zúčastnit.

 5. VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ
  • Výherce dané soutěžní akce bude určen ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky a umístili se v pořadí určeném každou soutěžní akcí zvlášť.
  • Po potvrzení nároku na výhru budou výherci sděleny přesné pokyny pro převzetí výhry.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.
  • Pokud si výherci ve stanovené lhůtě a na určeném místě své ceny nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.
  • Pořadatel akce zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  • Pokud bude cenu distribuovat partner soutěže či dodavatel ceny, bude této třetí strana předána adresa výherce za účelem zaslání ceny. S tímto předáním účastník soutěže svou účastí souhlasí. Pokud ne, může pořadatele informovat o nesouhlasu písemnou podobou či e-mailem na info@mom4moms.cz. Odvoláním souhlasu však výherce riskuje nezaslání ceny.
 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ
  • Registrací na www.mom4moms.cz projevuje každý plnoletý účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli akce za účelem realizace a vyhodnocení akce a dále k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou od udělení souhlasu.
  • Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel.
  • Účastník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
  • Registrací na www.mom4moms.cz účastník rovněž projevuje svůj souhlas na dobu 5 let ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  • Účastník si je vědom toho, že souhlas ve výše uvedeném rozsahu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů, konkrétně na adrese U Vlachovky 1204/5, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika.

 7. DALŠÍ USTANOVENÍ
  • Účastník akce bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny, případně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům akce.

 8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
  • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách soutěže www.mom4moms.cz.
  • Pořadatel nese odpovědnost za případné vady výhry v souladu s občanským zákoníkem. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  • Pořadatel akce neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem akce, anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, respektive nevyužitím výhry.
  • Nebezpečí škody na věci přechází na výherce okamžikem převzetí výhry.
  • Výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce.
  • Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

 9. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
  • Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.mom4moms.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni.
  • Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook