Nechte děti objevit angličtinu co nejdřív

29.05.2019 Tereza Šilhanová Komerční sdělení

Okřídlené rčení tvrdí, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Určitě je na tom mnoho pravdy. Děti v útlém věku přímo nasávají informace a platí to i v případě jazykových dovedností. Kdy a jak je tedy dobré začít děti seznamovat s cizím jazykem?
Nechte děti objevit angličtinu co nejdřív

Plynulá znalost alespoň jednoho cizího jazyka začíná být samozřejmou nutností k tomu, aby člověk v životě obstál. Znalost angličtiny se tak stává téměř elementární dovedností. Dětský mozek dokáže vstřebávat neskutečné množství informací, proč toho tedy nevyužít a neusnadnit tak dětem cestu k přirozenému osvojení si cizího jazyka. Pokud dítě vyrůstá ve dvojjazyčné rodině, naprosto přirozeně se učí oběma jazykům. Ideální metoda výuky je tudíž taková, která vychází právě z tohoto principu.   

Vybudování dobrého vztahu k jazyku

Rodiče mají často poněkud zkreslenou představu o jazykových pokrocích svého dítěte. Když začne dítě chodit na angličtinu, ať už ve školce nebo ve škole, rodiče očekávají, že bude brzy mluvit v plynulých větách. Pokroky v jazyce jsou ale velmi individuální. Některé děti mohou delší čas setrvat v tzv. tichém období. Je to fáze, kdy jazyk vstřebávají, rozumí mu, ale samy se aktivně a nahlas neprojevují. Budují si takový jazykový zásobní sklad, jehož dveře otevřou, až nastane ten správný okamžik. Proto je dobré spíše nenápadně navozovat situace vhodné pro použití anglických slovíček než na dítě jakkoli tlačit, aby rovnou mluvilo anglicky.

V rané fázi je nejdůležitější, aby si dítě vybudovalo dobrý vztah k cizímu jazyku, aby se nebálo ani jazyka, ani situací, kdy nerozumí, a bez ostychu používalo i primitivní jazykové prostředky ke komunikaci.

Výuková metoda Wattsenglish využívá přirozených principů

Metodika Wattsenglish byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Je založena na osvojování si řeči přirozenou cestou a vytváří komunikační rámec podobný přirozenému prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem. Využívá speciální řízené hry, zábavné aktivity a postupy. Je maximálně efektivní, děti tak velmi brzy rozumí a samy začínají komunikovat. Pomáhá vytvářet v mozku další řečové centrum (vedle mateřštiny), které pak dítě využívá po celý život. Rozhodně nejde o překladovou metodu typu „Tužka se řekne pencil“. Slovíčka vždy vyplývají z konkrétních situací, ve kterých je spolu s gramatikou dítě začne okamžitě přirozeně používat.

Metoda Wattsenglish napodobuje učení se v přirozeném dvojjazyčném prostředí.

Metodika respektuje 4 základní fáze učení

 • Slyším, vidím, chci to říct
 • Opakuji a automatizuji
 • Reaguji
 • Mluvím

Výukou děti provází postava Steva

Učební materiály komunikují prostřednictvím skutečné postavy Steva, a taky jeho kamarádky Maggie. Steve děti motivuje, vyvolává v nich nadšení a ony si pak jazyk spojují s reálným obličejem. Mimika obličeje je velmi důležitá, díky živé tváři zapojují děti do výuky více smyslů, využívají emocionální paměť, a učení je proto efektivnější. Děti se s oblíbenými postavičkami setkávají nejen ve školce nebo škole, ale také doma prostřednictvím videí.

Jakých prvků metoda využívá?

 • hry a pohyb

Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

 • nepřímé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřského jazyka. Dochází k nepřímému, ale nejvíce efektivnímu učení.

 • rozvíjení představivosti

Děti prožívají scénky a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s cizím jazykem jako s jejich mateřštinou.

 • aktivace všech smyslů

Mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím vícesmyslové motivace, stejně tak dochází v rámci této metody k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové.

 • střídání činností

Děti se soustředí jen v rámci minut, proto je výuka živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. Uplatňují se často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

 • upevňování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou sebedůvěru. Je třeba si uvědomit, že proces vstřebávání jazyka před tím, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

 • individuální přístup

Učitelé Wattsenglish® věnují v co největší možné míře individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Nečekají s pochvalou na samostatný projev, dítě chválí již za pokus nebo správnou (i motorickou) reakci.

Důležitou součástí výuky je pochvala.

Jazykové kurzy Wattsenglish v mateřských a základních školách

Jazyková škola JS FAN je od roku 2017 regionálním zástupcem Wattsenglish pro Prahu a zajišťuje tak výuku angličtiny touto metodou ve vybraných mateřských a základních školách. Kurzy jsou koncipovány jako roční. Začínají vždy v říjnu a končí zpravidla na konci května. Probíhají jednou nebo dvakrát týdně na 25–40 minut, dle potřeb a možností dané instituce.

Je kurz angličtiny v rámci MŠ vhodný pro každé dítě?

„Předchozí znalosti jazyka či anglicky mluvící rodič nejsou podmínkou ani nutným předpokladem k tomu, aby dítě v mateřské škole kurz úspěšně absolvovalo. Kurzy ve školkách jsou koncipovány tak, aby se do nich mohli zapojit i naprostí začátečníci. Pomocí drobných konverzačních krůčků děti učíme jazyk chápat a postupně je vedeme k tomu, aby ho začaly samostatně využívat. Lektor na děti vždy mluví velice úsporným jazykem, využívá ty nejjednodušší věty, vše dětem názorně předvede a při výuce používá řadu pomůcek. Jde o přirozenou metodu výuky jazyka a máme ozkoušeno, že se do práce během pár lekcí zcela přirozeně zapojí i ti nejmenší žáčci,“ upřesňuje Ing. Lucie Prokopová. „Navíc nejpříhodnějším obdobím pro zvládnutí jakékoli řeči je věk do zhruba 6-7 let. V tomto životním období se v mozku člověka utvářejí jednotlivá řečová centra. Jinými slovy, pokud si dítě v tomto klíčovém období utvoří základy cizí řeči, bude pro něj v pozdějším věku mnohem snazší na nich stavět a řeč dále rozvíjet.“

Nemůže další jazyk zkomplikovat správné zakotvení mateřštiny?

„Skutečně se může stát, že v určitých případech může brzké připojení výuky angličtiny zdánlivě vývoj mateřštiny zpomalit. Jde ovšem pouze o přechodné období, ve kterém si dítě plete české a anglické výrazy a obě řeči vzájemně propojuje. Nejčastěji se s tímto "problémem" setkáváme v bilingvních rodinách, kde maminka mluví jinou řečí než tatínek. Rodiče se ale nemusí bát. Dříve či později každé dítě dospěje do bodu, kdy je schopné obě řeči rozlišit a kdy je začne používat odděleně. Při výuce ve školkách se s tímto jevem většinou nesetkáváme. Dochází zde totiž k přirozeným asociacím, kdy si dítě angličtinu spojuje s osobou lektora (případně postav Steva a Maggie, které zná z videí) a nevztahuje ji k česky mluvící rodině a dalším osobám. Čeština a angličtina se tak vyvíjejí nezávisle na sobě a k žádnému zmatení nedochází."

 

Zdroje: Zena.aktualne.cz, Clanky.rvp.cz

Konzultace s Ing. Lucií Prokopovou, zástupkyní ředitelky JS FAN

Foto: Pixabay.com, JS FAN

 

Plánujete přihlásit své dítě na angličtinu už ve školce? Nebo již na kurzy chodí? Diskutujte o svých zkušenostech a názorech s ostatními.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook